Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Illustrationsplan som visar exempel på bebyggelse. Källa: ATRIO arkitekter

Just nu!

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 2021-05-31 - 2021-06-21. Vi vill ha in dina skriftliga synpunkter senast den 21:a juni 2021. Synpunkter kan lämnas via e-post eller vanlig post.

E-post:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Vanlig post:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten
Box 611
391 26 Kalmar

Digtalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 9:e juni 2021, kl. 18-19. Anmälan görs till: Linda.almljung-torngren@kalmar.se senast tisdag den 8:e juni.
Länk till mötet skickas efter anmälan.

Varför

Det föreslagna bebyggelseområdet har under en längre tid varit inkluderat i planer för bostadsbebyggelse. I översiktsplanen (2013) och den fördjupade översiktsplanen för Södra staden (2015) anges området lämpligt att studera för framtida bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsens planutskott gav positivt planbesked 2018, detaljplanen startade 2019 då ett startbeslut gavs.

Vad

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya bostäder i ett attraktivt läge i direkt anslutning till Rinkabyholms befintliga villabebyggelse och service samt att öka tillgängligheten till ekskogen inom planområdet.

Planförslaget möjliggör cirka 50 nya bostäder i form av friliggande småhus, radhus, kedjehus och parhus. Befintlig ekskog, skyddsvärda träd och stenmurar bevaras och skyddas i planen. Ett allmänt naturområde för hantering av dagvatten finns i planens sydvästra del där marknivåerna är lägst inom planområdet. Området går att angöra från Rinkabyholmsvägen och Riksvägen (gamla E22), som också inkluderas i planen. Gående och cyklister kan även angöra via en ny gång- och cykelväg vid naturområdet i öst.

När

Detaljplanen finns nu tillgänglig på samråd.
Detaljplanen beräknas vara antagen under första kvartalet 2022.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Samrådstiden pågår under tiden 2021-05-31 - 2021-06-21.

Kontakt

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 28 maj 2021