Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 27 april 2020

Justerat:

12 maj 2020

Anslaget sattes upp:

13 maj 2020

Anslaget tas ned:

5 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 5 maj 2020

Justerat:

15 maj 2020

Anslaget sattes upp:

15 maj 2020

Anslaget tas ned:

8 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 maj 2020

Justerat:

26 maj 2020

Anslaget sattes upp:

26 maj 2020

Anslaget tas ned:

17 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 73

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 april 2020

Justerat:

11 maj 2020

Anslaget sattes upp:

11 maj 2020

Anslaget tas ned:

2 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 19 maj 2020

Justerat:

19 maj 2020

Anslaget sattes upp:

19 maj 2020

Anslaget tas ned:

10 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 27

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 23 april 2020

Justerat:

13 maj 2020

Anslaget sattes upp:

13 maj 2020

Anslaget tas ned:

4 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 7 maj 2020

Justerat:

15 Maj 2020

Anslaget sattes upp:

18 Maj 2020

Anslaget tas ned:

9 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 7 Maj 2020

Justerat:

7 Maj 2020

Anslaget sattes upp:

7 Maj 2020

Anslaget tas ned:

29 Maj 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 28 maj 2020

Justerat:

28 maj 2020

Anslaget sattes upp:

29 maj 2020

Anslaget tas ned:

22 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Protokoll för omedelbar justering av § 30: Remiss - Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Samhällsbyggnadsnämnden 20 maj 2020

Justerat:

27 maj 2020

Anslaget sattes upp:

27 maj 2020

Anslaget tas ned:

18 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 27 Maj 2020

Justerat:

27 Maj 2020

Anslaget sattes upp:

28 Maj 2020

Anslaget tas ned:

22 Juni 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 13 maj 2020

Justerat:

13 maj 2020

Anslaget sattes upp:

14 maj 2020

Anslaget tas ned:

5 juni 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 14 maj 2020

Justerat:

20 maj 2020

Anslaget sattes upp:

25 maj 2020

Anslaget tas ned:

15 juni 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Beslut om nya styrande dokument:

  • Kommunfullmäktige har den 27 april 2020 beslutat om följande styrande dokument:
  • Bolagsordning Kalmar Vatten AB
  • Uppdatering av hamnordning för Kalmar Hamn AB
  • Ändring i regler för Kalmar kommuns tomtkö samt riktlinjer av villatomter i Kalmar kommun
  • Friluftsprogram för Kalmar kommun
  • Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla den 13 maj 2020. Sista dag för att överklaga besluten är den 4 juni 2020.

De nya dokumenten finns att läsa på kommunens hemsida: www.kalmar.se

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader för-flutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte av-hämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste äga-ren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kom-munen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

WMX 728 P-platsen, Stationsvägen (Prsssbyrån) i Kalmar.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 21/4–2020

Samhällsbyggnadskontoret.

 

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

GTB 521 Atteviks Lastvagnar (Strömbergsvägen i kalmar) SBN 2020/0097

TGE 295 Vimpeltorpsvägen i Kalmar kommun SBN 2020/0173

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 12/03-2020

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

GLM 945 Källtorpsallen Trekanten SBN 2020/0138

Röd Peugeot 307 Mazarinvägen Trekanten

VF33E8HZB82840559

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 16/03-2020

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

EEY 191 Lorensbergsgatan NR 16 P-ytan. I Kalmar

UER 118 Fatabursvägen i Kalmar SBN 2019/1153

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 16/03-2020

Samhällsbyggnadskontoret.Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang