Krisberedskap inom socialtjänsten

Öppna jämförelser Krisberedskap inom socialtjänsten jämför resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området krisberedskap inom socialtjänsten.

Årets resultat visar att:

• Andelen kommuner som uppger att de har en aktuell kontinuitetsplan för de verksamheter som socialtjänsten bedriver eller ansvarar för som avser särskilt sårbara grupper har ökat för samtliga verksamheter.

I Kalmar finns en aktuell kontinuitetsplan för de verksamheter som socialtjänsten bedriver eller ansvarar för som avser särskilt sårbara grupper.

• Vanligast är att aktuella kontinuitetsplaner finns för särskilt boende för äldre, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård där knappt hälften av kommunerna uppger att aktuella kontinuitetsplaner finns.

I Kalmar finns aktuell kontinuitetsplan för särskilt boende för äldre, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

• Andelen kommuner med evakueringsplan för särskilt sårbara grupper i boenden i egen regi har ökat för samtliga boendeformer, men varierar mellan 39 och 59 procent för olika verksamheter.

I Kalmar finns evakueringsplan för särskilt sårbara grupper i boenden i egen regi för samtliga boendeformer.

• Nära nio av tio kommuner har en beredskapsplan för höga temperaturer för särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

I Kalmar finns en beredskapsplan för höga temperaturer för samtliga verksamheter i kommunen.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Publicerad: 27 juni 2019