Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, planutskott och personaldelegation.

Det gäller både att ta fram underlag inför beslut och att verkställa dessa. En annan av kommunledningskontorets uppgifter är att ge service till kommunens näringsliv. Detta görs bland annat av näringslivsenheten och projekt- och exploateringsenheten. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller till exempel juridik, förhandling, utbildning, löner, redovisning, upphandling, IT-tjänster och företagshälsovård.

På kommunledningskontoret arbetar 190 personer uppdelade på nio enheter. Stadshuset, där en del av kommunledningskontoret arbetar, finns på Östra Sjögatan 18.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 30 mars 2017