Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Socialförvaltningen

Hit kan barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Det kan handla om tillfälligt ekonomiskt stöd, problem med missbruk, familjerättsliga frågor som samarbetssamtal eller faderskapsutredning eller om du vill anmäla att någon far illa. Det kan också handla om att du har någon typ av funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller service.

Förvaltningen ansvarar också för mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Här handläggs ärenden kring serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak och öl. Det är socialnämnden som fattar beslut i dessa ärenden.

På socialförvaltningen arbetar cirka 1 200 personer.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 30 mars 2017