Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Medborgarförslag - din möjlighet att påverka kommunal verksamhet

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Förutom namn måste även adress och telefonnummer framgå. Medborgarförslaget lämnas till kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet i stadshuset eller skickas till:

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Förslaget märks med ”Medborgarförslag”.

Det går även bra att skanna in sitt undertecknade medborgarförslag och skicka det via e-post till kommun@kalmar.se.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Kansli- och omvärldsenheten ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förslaget.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Möjlighet att presentera ditt medborgarförslag

Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Kontakt