Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2019. Sverige antog barnkonventionen 1990, året efter att den antogs av FN 1989 och den är ett bindande internationellt avtal.

Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ. I juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att inkorporera barnkonventionen i svenska lag, med början 1 januari 2020.

Anledningen till att Sverige valt att göra konventionen till lag är för att den inte fått tillräckligt genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Genom att höja barnkonventionens status som lag hoppas regeringen att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Kalmar kommun har inventerat sitt barnrättsarbete i en utredning och ställt samman en plan med åtgärder och implementering för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor i kommunen. I utredningen finns en rad åtgärder som rör följande områden:

  • Styrning och ledning
  • Organisation och samverkan
  • Kommunikation och information
  • Bemötande av barn och rutiner
  • Utbildning och fortbildning

Läs mer om implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter härpdf

Kontakt

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Publicerad: 13 maj 2019